wat is die sinoniem vir skoolhoof in afrikaans

Typography; Shortcodes; Pages. We use cookies to enhance your experience. Begryp lettergrepe. Click to share on Facebook (Opens in new window), Click to share on Twitter (Opens in new window), Click to share on Telegram (Opens in new window), Click to share on WhatsApp (Opens in new window), Click to email a link to a friend (Opens in new window), Plante Roekeloos Plek van die Uitverkorenes, sedert 1997. In teenstelling met die omvattende verklarende WAT is die HAT 'n bondige woordeboek in 'n enkele band, of volume, waarvan die sesde (huidige) uitgawe 1 632 bladsye beslaan. gratis [free, without charge] 'n Egte sinoniem het nie net dieselfde betekenis nie, maar dra ook dieselfde gevoelswaarde oor. Roekeloos Plek van die Uitverkorenes, sedert 1997. Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Last Update: 2019-02-04 afrikaans norsk bokml argitektuur Argitektuur argiveer argon argument Ariel; aristokrassie aristoteles . Oorweeg asseblief n donasie in Bitcoin: 179nZqSyFmYPcvu4ZU733PgXBKUYXcy9DD), a alfa; aa; ag, aag; ai, aai; og, ; a-a, kakkaa capella kapelstyla-a a, kakkaaa aa alawaaag a, ag; aai, aiaai a, ai; ag, aag; streel, vlyaaklig lelik; sleg; naar, afgryslik, onaangenaamalawa a, bloklawa, afrolitiese lawa, afroliet, skuimsteen, lawaaalglad glad; skelm, slinks, geslepeaalmoes geskenk; bydrae; gawe, gunsaalmoesenier aalmoesgewer, aalmoesuitdeleraalsalamander aalmolgaalskolwer witborsduikeraaltjie nematodeaalwurm nematodeaalwurmdoder nematisiedaalwyn aalwee, alewee, alwynaalwynbitter galbitteraalwynboom garingboomaambeeld aambyl, ambyl, ystersmeeblok; aambeeldbeentjie, incusaambeeldvol houtkapperaambeeldwolk donderwolkaambei hemorroedaamborstig kortasemig, hees, aamheestig, hoeserigaan vas, bevestig; aangeskakel, aangesit, werkend; dronk, pap, getik; agter, agtervolgend, naby; aanhoudend, aanmekaar, voortdurend; geheg, vasgeheg; op, by; deur, vanwe; vir, na; verbonde; teenmekaar; verder, vorentoe; oor, teen; omtrent, betreffende; van, uit; inaan-aan aanraakspeletjie, aan, ane-ane; kinderspeletjieaanbak koek, vaskoek, vassit, vasbakaanbaksel korsie, korsaanbel bel, luiaanbeur beur, voortbeuraanbeveel aanraai; opdra; aanprys, gunstig voorstelaanbeveling aanprysing, aanraaiing; raad, adviesaanbevelingslys voorkeurlys, voorranglysaanbevole aanbeveeldeaanbid vereer; beminaanbidder bewonderaaraanbied gee, presenteer; opvoer, oplewer, lewer; voorl, indienaanbieding aanbod; beskikbaarstellingaanbind bind, vasmaak; begin, van stapel stuuraanblaas blaas; aanhits, opstook, laat vlam vat, aanwakker; toetsaanblik gesig; voorkoms, skouspel; aanskouing; siening; oogopslag; kyk, aankyk, beskou, besienaanbly bly, vertoef, langer blyaanbod aanbieding; koopsom, koopbedrag; verkopingaanbou aanbouing, bygebou; kweking, teelt; bybou, toevoeg, aanmessel, byvoeg; bewerk; kweek, teelaanbrand brand, vasbrand, verbrandaanbreek begin; aanvang; lig wordaanbring vasheg; installeer; maak; veroorsaak; naderbringaanbringer nuusdraer, informant, klikker, verklikkeraand skemer; voornag; eindtyd, einde, laaste dae, aandskemeringaandadig skuldig, medepligtigaandag opmerksaamheid, noulettendheid, oplettendheid; belangstellingaandagstreep russtreepaandagtig oplettend, opmerksaam; konsentrerendaandeel aanspraak; bydrae; deel, gedeelte; deelbesit, besit; markaandeel; effekaandeelbeurs effektebeursaandeelhouer aandeelbesitter, aandelebesitter; effektebesitter; effektehoueraandeelmark effektemarkaandelemakelaar makelaar, effektemakelaaraandeleregister aandeelhouersregisteraandenking herinnering; geskenk, present, mementoaandete aandmaalaandik verdik; oordryf, vererger; vergrootaandjie geselligheid, partytjieaandklok waarskuwingsteken, sein, sirene; aandklokrelAandland die Weste, Westeaandoen ontroer; aangaan, besoek; aansit, vassit, omsitaandoening siekte, skeet, kwaal; ontroeringaandoenlik ontroerend, roerend, treffend; gevoeligaandpak aanddrag, aandklere; formele pak, dineepakaandpraatjie geselsie, praatjieaandpypie aandblomaandra bring, vat, neem; verklik, klik, skinder, oordra, oorvertelaandraai vasdraai; rem; aanskakelaandrang aansporing; drang; begeerte; nadruk, klemaandring aanspoor, vereis; aandruk, saampakaandrok aandtabberd; aandklere, aanddrag, dineerok, lang rokaandrooi awendrooi, sonsondergang, aandskemering, skemer, skemerteaandruk haas; bespoedig, versnel, vinnig maak; aandryf, dryfaandryf aandrywe, aandruk, aanja; aanspoor; beweeg, laat werk, laat loop, laat funksioneeraandrywing drywing, voortdrywing, bewegingskragaandskof aandwerktyd; aandbeurtaandster Venusaandstond aand; nagaandui aanwys, aantoon, wys, toon; beskryweaanduiding aanwysing, indikasie, teken, merk, wenkaandurf aanpak, onderneem, begin; opponeer, teenstaanaaneen aanhoudend, aanmekaar, gedurig, langdurig, onafgebroke, opeenvolgend; teenmekaar, vas, verbindaaneenlas las, verbind; vasheg, vasmaakaaneenlopend aanmekaar, ononderbroke; vasaaneenskakel heg, vasmaak, verbindaaneenskakeling kettingskakeling, kettingverbinding, verbinding; aaneenrygingaaneenskryf aaneenskrywe, aanmekaar skryf, vas skryfaangaan voortgaan, vorder; aandoen, besoek; lawaai, raas; onderneem, ooreenkom; betrefaangaande rakendeaangaap aankyk, aanstaar; bekykaangebore van nature; ingebore, kongenitaal, natuurlik, oorgerfaangedaan bewo, ontroer; betraand, huilerigaangee gooi, werp; gee; oorhandig; aandui, aantoon, dui, toon; aankla, rapporteeraangehoudene gearresteerde, gevangene, prisonieraangeklaagde beskuldigde; gearresteerde, gevangene; gedagvaarde, verweerderaangel geboreaangeleentheid kwessie, saak; onderwerpaangenaam lekker, fyn; genoeglik; behaaglik; gaaf, vriendelikaangenome aanvaarde; aangeneemde; as, dat, gestel, indien so, indien wel, veronderstelaangeprys aanbeveelaangesien daar, deurdat, noudat, omdat, vermisaangesig gesig; aanwesigheid; teenwoordigheidaangeskrewe geag, geer, gerespekteeraangeslaan belas; getakseer, gewaardeeraangespe gespe, heg, vasmaakaangetas besmet; lydendaangeteken ingeskryf, neergeskryf, opgeteken; geregistreeraangetrek geklee, gekleedaangetrokke aangetrek, bekoor, gelok, getrekaangetroud verwantaangewese bevoegdste, geskikste; aangeduide, juiste, korrekte, regteaangifte kennis, kennisgewing; bekendmaking, rapport, rapportering; verklaring; opgawe, optekening, registrasieaangluur aankyk, aanstaar, gluur, staaraangord bind, vasbind; vasmaak; toerus; styftrek, vastrek; gereedmaak, regmaakaangrens grens, teenaan laangrensend langsaan, aanliggend, naas, naasaan, naburigaangroei groei, toeneem, vermeerder; aaneengroei, vasgroeiaangryns aangluur, aankyk, dreigaangryp gryp, vasgryp, vasvat, vat; aanvat; gebruik, benut; beweeg, ontroer, roeraangrypend roerend, treffend, ontroerend; pragtig, skoonaanhaak haak, vashaak, vasheg, vasmaak, vassit; inspan, spanaanhaal siteer, herhaal; vermeldaanhaling sitaataanhalingsteken sitaattekenaanhang gevolg, volgelinge; helpers, hulp; ondersteuning; hang, vasmaak, bevestig; help, volg; ondersteun, steunaanhanger volgeling, ondersteuner; dissipel, leerlingaanhangig in oorweging, ter sprakeaanhangsel bylae, aanhegsel, addendum, appendiks, byvoegsel, toevoegselaanhef begin, inset; inleiding, insetting, proloog; begin, aanvangaanheg heg, vasmaak, vassit; vasplakaanhegsel aanhangsel, aanhegtingaanhelp help, bevorder, ondersteunaanhits aanjaag, aanpor, aanspoor, aanvuur, ophits, oprui, opstookaanhitsing aanstigtingaanhoor hoor, luisteraanhoorder luisteraar, hoorderaanhou volhou; aangaan, voortduur, voortgaan; aandring, soebat, versoek; bewaar, oppas, vashou; arresteer, gevange neem; besit; dra; neem, vat; byhou, opstel; volgaanhoudend aanmekaar, gedurig, langdurig, onophoudelik, steeds, voortdurendaanhouding arres, arrestasie, gevangeneming, inhegtenisneming; beslaglegging; voortgangaanhouer deurdrukker, volharder; arresteerderaanja aanjaag; aandryf; aankeer, ja, jaag; veroorsaak; opwek, stimuleeraankeer dryf, ja, jaag, keer; inkraal; arresteer, in hegtenis neem, vangaankla aanklaag, beskuldig; vervolgaanklaer beskuldiger; openbare aanklaer, vervolgeraanklag beskuldiging; vervolgingaanklagkantoor klagteskantoor, polisiekantooraanklam benat, bedrup, klam maak, natmaakaanklamp heg, klamp, vasheg, vasmaak, vassitaankleef aanklewe, kleef, vasheg, vasmaak, vassit; kenmerk, stempelaanklop klop; versoek, vraaanknoop knoop, vasknoop; beginaanknopingspunt aanraakpunt, beginpunt, gesprekspuntaankom arriveer, aanland, bereik, grondvat, kom, opdaag, nader, naderkom; kuier, vertoef; groei, vooruitgaan, vorder; afhangaankomeling arriveerder; besoeker, gas; beginner, nuweling; baba, kleintjieaankomende aanstaande; groeiendeaankoms arrivering, bereiking, komsaankondig bekendmaak, bekendstel, aanmeld, meld, vermeld; s; te kenne gee; aandui, voorsien, voorspelaankondiger kennisgewer, bekendmaker, bekendsteller; omroeperaankondiging bekendmaking; bekendstelling, aanmelding, melding, vermelding; kennisgewing; aanduiding, voorsiening, voorspellingaankoop koop, kopie; kopery; aanskaf, koop, verkry; inkoopaankruie aanslenter, skuifel, slenter, slof, voortskuifel, voortsleep, voortsukkelaankyk kyk; aanstaar, bekyk, kykaanland aankom, kom; beland, teregkomaanlap lap, vaswerk, aanwerk, aanmekaar sit; aanlas, aansit, aanvoeg, las, voegaanlas aanlap, aansit, aanvoeg, las, toevoeg, vassit, voeg; byvoeg; vergroot, oordryfaanl aandoen, aankom; korrel, mik; bou, ontwerp; aanbring, voorsien; aanpak, pak; toepas; kuier, vryaanleer leer; studeer, bestudeer; aanneem, kry, verkry; bemeesteraanler vryer; bouer, opsigteraanleg gebou, opstel, plek; plaas; flair, neiging, talent; fabriek, installasie, installering; bedoeling, doel, doelwit, oogmerk; grondplan, ontwerp, planaanlegtoets geneigdheidstoetsaanleidend bydraend, veroorsakend; onmiddelik, ooglopend, uiterlikaanleiding rede; oorsaak; geleentheidaanlplek kaai, meerplek, pier, vasmeerplek; aanlhawe; steieraanliggend aangrensend, naburigaanlok aantrek, bekoor, lokaanloklik aantreklik, bekoorlik, verleidelik; mooilieflik, pragtig, welgevalligaanloop loop; vastrapplek, wegspringplek; begin, inleiding, proloog; oprit; naderstrook; besoek, besoekers, gaste, toeloop; loop, stap; aandoen, besoek, stamp; raak; aanhou; aangaanaanloopbaan stygbaan; landingsbaan; rolbaanaanlym vaslym; aanplak, plak, vasgomaanmaak meng; maakaanmaaksel mengselaanmaan waarsku, aanraai, aanspooraanmaning waarskuwing; aansporing; aanmaningsbriefaanmatig toe-eienaanmatigend verwaand, hoogmoed, trotsaanmatiging hoogmoed, verwaandheid, pretensie, trots; toe-eieningaanmeer meer, vasmaak, vaslaanmekaar aanhoudend, aaneen, langdurig, onafgebroke, onophoudelik; vas; dig, opmekaar, styf; bakleiend, vegtendaanmekaarskryf vasskryf, aaneenskryfaanmekaarspring baklei, handgemeen raak, vegaanmeld aankondig, bekendmaak; aanbied; rapporteer, opdaagaanmelding rapportering, opdaging; bekendmaking, aankondiging; aankomsaanmerking opmerking; afkeuring, kritiek, , veroordeling; oorwegingaanmoedig aanspoor, bemoedig; opbeur; aanhelp, ondersteun, voorthelpaanmoediging aansporing, bemoediging, opbeuring; hulp, onderskraging, ondersteuning; beloning, troosprys; prysaanname aanneming, aanvaarding, presuppososie, veronderstelling; uitgangspuntaanneem aanvaar, adopteer, goedkeur, neem, ontvang; glo, onderneem; inneem, opneem; erken; kry; volgaanneemlik aanvaarbaar, geloofwaardig, aanneembaaraanneming aanneemdaad, aanneme, geloofsbelydenisaflegging, lidmaatwording; indiensneming; aanvaarding; aanname, veronderstelling, vooronderstelling, presupposisieaanpak kleef, vassit, vaskleef; vaspak; berispe; regsit; begin, onderneemaanpaksel aanpakking; afsakselaanpas pas; inpas, skik; aansluitaanpasbaar inskiklikaanpassing skikking, inpassing; adaptasieaanpassingsvermo skikkingsvermo, aanpasvermoaanpiekel aankruie; aansukkel, voortsukkelaanplak vassit, vasheg, vaslymaanplant plantaanplanting plantasie; boordaanpor por, aanspoor, aanhits; aanmoedigaanpraat vermaan; aanmoedig, aanhits, aanporaanprys prys, aanbeveelaanprysing prysing, aanbevelingaanraai aanbeveel; raad geeaanraak aanroeraanraking aanroering; kontak, raking, verbinding; omgang, verkeeraanrakingspunt raakpunt, trefpuntaanrand oorweldig; aanval; beseer; skend, verkrag; benadeel, aantasaanrander geweldenaar; skender, verkragteraanranding verkragting, skending; gewelddaad, aanvalaanrig veroorsaak, aanbringaanroer aanraak; meld, noem, ter sprake bringaanry kuier, aangaan, besoek; vervoeraanrykafee padkafeeaans meedeel, s, opdra, beveel, gelas; verklaaraansetsel aansitting; aanpakselaansien agting, invloed, eer, verering, respek, prestige; verdra, duld; aankyk, bekyk, kykaansienlik groot, ruim, omvangryk; vernaam, belangrik, deftig, toonaangewend; mooi, aanvallig; aanskoulikaansig voorkoms; vooraansig, tekening; uiterlikeaansit sit; neersit; aanheg, vasheg, vasmaak; begin, vat; opgewek, aanspoor; aanhits; toepas; slyp, skerpmaakaansittende eter; gasaansitter aansitmotor, selfaansitter, knormoer; aansittendeaanskaf koop, aankoop, verkry, kryaanskaffing aankoping, verkrygingaanskakel aansit; verbind; skakelaanskou bekyk, waarneem; betragaanskoulik duidelik, lewendig, realisties; waarneembaar, sigbaar; mooi, indrukwekkendaanskroef skroef, vasskroef; dwing; dagvaaraanskuif naderskuif; verder skuifaanskuifel aansukkel, voortskuifel, voortsukkelaanskyn voorkoms, gesig; gedaante, vorm; nabyheidaanslaan raak, tik, aanraak; slaan; belas; bereken; vaskap; aanpak, verwasem; verdof; aanklam; afdruk; vastrek, vassitaanslaer belastinggaarderaanslag belastingbedrag, heffing; moordaanslag; slag; roet; aanpaksel; wasemaanslagkantoor belastingkantooraanslinger voortslingeraanslof skuifel, aanskuifel, voortskuifelaansluit vasmaak, vasbind; byvoeg, toevoeg, aanvoeg; verbind, aanpasaansluiting verbinding, hegting, konneksie; inskakeling, affiliasie, vereniging; byvoegingaansmeer smeer, toesmeer; bedrieg, kul, verneukaansnou toesnouaansoek applikasie; versoek, voorstelaansoekbrief aansoek, applikasieaansoeker applikantaanspeld vasspeld, aanheg, vasheg, vassteekaanspoor aanmoedig, aanpor, aanjaag, aandryf; bemoedig; aanjaag; aanhitsaansporing aanmoediging, opwekking, aanwakkering, prikkeling, bemoedigingaansporingsgeld bonus, aansporingsbonus, prestasiebonusaanspraak reg; geselskap; maat, vriend, gespreksgenoot; toespraak, redevoering; geselskapaanspraakmaker reghebbende; opvolgeraanspreek raas, berispe; aanpraat, toespreek; gebruik; benut; eis instelaanspreeklik verantwoordelik, toerekenbaar; vervolgbaaraanspreeklikheid verantwoordelikheid, toerekenbaarheid; vervolgbaarheidaanspreekvorm toespreekvorm, aanspreking; titel; persoonsbenaming; vokatiefaanstaan geval, bevalaanstaande verloofde; beminde, geliefde; toekomstige, aankomende, naderende; volgende, eersvolgende, komende, naasvolgendeaanstaar aankyk, bekyk, staaraanstaltes voorbereidings, aanstalte; gereedmakingaanstap aanloop, aangaan, kuier, besoek; voortstap, voortwandel, aanloop, loop, wandelaansteek besmet; benvloed, aanmoedig; vasheg, vassteek; aansitaansteeklik besmetlik; navolgenswaardig, inspirerendaansteker sigaretaansteker; onrusstokeraansteking besmetting; verkryging, opdoening; besielingaanstel benoem, emplojeer; aansitaansteller poseuraanstellerig aansitterig, kunsmatig, gemaak, bestudeerd, gekunsteldaanstellery aanstellerigheid, kunsmatigheid, gemaaktheid, gekunsteldheid, onopregtheid, aanstelling, pose; blufaanstelling indienstreding, inwerkneming, emplojering; gemaaktheid, skynaansterk gesond wordaanstig veroorsaak, stig, instigeeraanstigter opstoker, opruier, veroorsaker, instigator, instigeerderaanstigting aanhitsing, veroorsaking, onheilstigting; aanvuring, instigering, opruiing, aanjagingaanstip aanteken, opteken; merk, opmerk; noem, vermeldaanstoker opstoker, aanhitser, opruier, intigeerderaanstoking aanhitsing, opruiing, opstoking, opstook, instigeringaanstons netnou, nou-nou, binnekortaanstook stook; aanhits, oprui, opstook; aanwakker; aanporaanstootlik hinderlik, ergerlik; onbetaamlik, sedeloos, immoreel, vieslik, lelikaanstrompel voortstrompel, voortsukkel, aansukkelaanstryk aanstap; aansmeer, toevoeg; opskud, haasaanstuur versend; pos; mik; stuuraansukkel sukkel, voortsukkel; aanskuifel, aanstrompelaanswoeg voortswoeg, voortwerk, aanwerk, voortarbeiaansyn teenwoordigheid, aanwesigheid; bestaan, leweaantal hoeveelheid, kwantiteit; menigte; getalaantas betas, bevoel; aangryp, aanval; benvloed; raak; skend; benadeelaantasbaar kwesbaar; oorwinbaaraantasting skending; aanraking; aanranding, aanvalaanteel vermeerdering; toevoeging; aankweek, teel, vermeerder; verhoogaanteken opskryf, noteer, registreer; behaal, verkry, kry; kennis geeaantekening optekening, opskrywing, nota, notisie; registrasieaantekeningboek notaboek; skryfboekaantog optog, nadering, naderkoms, aankoms; oprukaksie, oprukkingaantoon aanwys, wys, toon, dui, aandui; bewys, staafaantree toegang; nader, aanloop, aankom; aanstap, treeaantref raakloop, ontmoet; kry, vind, opspooraantrek bekoor, aanlok; klee; trek, nadertrek; kwel, ter harte neemaantrekkingskrag swaartekrag, graviteit; adhesie, kohesie; aanlokkingskrag, aantrekking, aanlokkingaantreklik bekoorlik, aanvallig, mooi, pragtig, vriendelik, innemend, sjarmant, aanloklik; gevoelig, liggeraak, oorgevoelig, fyngevoeligaantyging beskuldiging, beweringaanvaar onderneem, begin; aanneem; besoek; raak, stampaanvaarbaar aanneemlikaanvaarding aannemingaanval offensief, aanvalsoptrede, bestorming, aangryping; bestryding; aandoening, siekte; aangryp, bestorm, bestry; kritiseer, afkamaanvallend aangrypend, offensiefaanvallenderwyse vyandig, aanvallendaanvaller invaller, vyand; aanranderaanvallig lief, bekoorlik, mooi, aantreklik, pragtigaanvang begin, aanvangs; oorsprong, bron; begin; maak, doen, verrig, onderneem, uitrigaanvangsalaris beginsalarisaanvangskolwer aanvangkolwer, openingskolwer, beginkolwer, oopmaker, beurtoopmakeraanvanklik eers, eerste, primr, beginnendaanvat aanpak; begin; aanroer; neem, vat, aanneemaanvegbaar betwisbaar, betwyfelbaaraanvoegsel toevoegsel, aanhangsel, byvoegsel, bylae, appendiksaanvoel aanraak, bevoel; ervaar, ondervind; gewaar, merk, opmerk; voelaanvoer verskaffing; bewering; lewering, invoer; aanhaal, noem, beweer, s; lei; aanbring, bring, lewer, invoer, inbringaanvoerder bevelvoerder, bevelhebber, leier; voorman; hoof, hoofmanaanvoering bevel, leiding; aanhaling, noeming, stawing; invoering, leweringaanvoorwerk voorbereidingswerk, relingsaanvra vra, versoek; bestelaanvraag bestelling; versoek; vraag, kooplusaanvryf aanvrywe; toedig, aantyg, beskuldigaanvul byvoeg, toevoeg, opvul, volmaak, vulaanvullend bykomend, bykomstig, toegevoeg, bygevoeg, ekspletiefaanvulling byvoeging, toevoeging, byvoegsel, toevoegsel, supplement; opvullingaanvuring aansporing, inspirasie, besielingaanvuur aanspoor, aanwakker, inspireer, besielaanwakker aanja, aanjaag, aanspoor, aandryf; opwekaanwas vermeerdering, toename, aangroeiing, aangroei, toeneming; styging; uitgroeisel; vermeerder, toeneem, aangroei; deurgroei, styg, verhoogaanwend gebruik, bestee; toepasaanwendbaar besteebaar, bruikbaar, benutbaar; beskikbaar, gereedaanwending gebruik, benutting, besteding; toepassingaanwensel gewoonte; manier, maniertjie, manirisme, hebbelikheid, foefieaanwerk vaswerk, vasnaai, aannaai; voortarbeiaanwesig teenwoordig, by; voorhandeaanwesiges teenwoordiges; gehoor, luisteraarsaanwesigheid teenwoordigheid, presensieaanwins voordeel, bate, verkryging; blootleggingaanwys toeken, toewys; uitkies, kies, benoem; wys, aandui, toonaanwysende voornaamwoord demonstratief, demonstratiewe pronomen, demonstratiewe voornaamwoordaanwyser wyser, aanduier; rigtingwyseraanwysing aanduiding, indikasie, wenk; toewysing; benoeming, kiesing, verkiesingaap breedneusaap, brulaap, kapusyneraap, nagaap, slingeraap, wolaap, klouaap, leeuaap, smalneusaap, hondaap, blouaap, slangaap, mensaap, gibbon, sjimpansee, gorilla, orang-oetang; apie; dommerd, haas, skaap, domgat; nuuskierige agie, agieaapsekos swarthoutaapstert sambok, sweep, slaanding; slae; niksnuts, aap; kettingsleutelaapstuipe apiestuipe, blouwilleaapstuipe, stuipe, woedeaar kanaal, buis; vloedkanaal, vloedaar, vloedbuis, vloedvat; spleet, opening; saadaaraard wese, geaardheid, natuur, karakter, inbors; soort, manier, wyse; beantwoord, deug; groei, voorkom; leef; verbindaardbewing aardtrilling, aardskudding, trillingaardbewingsleer seismologieaardbewingsmeter seismograafaardbewingsterkte aardbewingskrag; aardbewingskaalaardbewoner mens, sterfling, aardlingaardbodem aardoppervlak; aarde, grond; wreldaardbol aarde, wreld; bolkaart; globeaarde wreld, geosfeer, aardbol, aardbodem, terra; grond; aarddraad, aardelektrodeaardgas metaan, moerasgas, gasaardig aantreklik; aangenaam; knap, gevat; snaaks, vreemd; naar, mislikaardigheid snaaksigheid, grap; naarheid, duiseligheid, mislikheidaardkors kors, litosfeeraardkunde geologieaardkundig geologiesaardkundige geoloogaardrotasie aardwenteling, asrotasie, aswenteling, rotasie, wenteling, daaiingaardryk mensdom, mense; aarde, wreldaardrykskunde geografieaardrykskundig geografiesaardrykskundige geograafaards verbygaande, kortstondig; sintuiglik, nugteraardse aarde, wreld; ondermaanseaardskok aardbewingaardskudding aardbewingaardwolf maanhaarwolfaarlating bloedlating; bloedingaars anus, ners, gat, hol, poepholaarsel weifel, terugdeins, twyfelaarselend weifelend, twyfelend, onbeslisaarseling weifeling, twyfeling, besluiteloosheid, versigtigheidaartappel ertappelaartappelkewer Coloradokeweraartappelmeel setmeel, styselaartappelmoer moer, aartappelsaadaartappelskyfie skyfie, aartappelrepie, repieaartsbedrier baasbedrieropperbedrier, bobaasbedrieraartsbiskop hoofbiskop, provinsiebiskop, metropoliet, primaataartshuigelaar baashuigelaar, opperhuigelaar, bobaashuigelaaraartsleuenaar baasleuenaar, opperleuenaar, liegbek, bobaasleuenaaraartspriester hopriesteraartsvyand oppervyand, doodsvyandaarverharding aarverkalking, arteriosklerose; fleboskleroseaas kos, lokaas; hoogste kaart; bedel; eet, vreet; teeraasbank aasplek, aasrotsaasblom stinkblom, dooiperd, aaskelk, hoofpynblom, tierblom, kaling, bokhorinkie, ghaap, swartaasblom, geelaasblom, rooiaasblom, aasuintjieaashaai sandhaai, spierhaaiaaskelk aasklokaaskewer doodgraweraasplek kosplek, vreetplek; aasuithaalplek, aasrotsaasvlieg brommeraasvol gier, roofvol; kondor; vraat, vraatsugtige, rower, dief; prokureur, advokaatabakus speeltafeltjie; telraam, rekenraam; rekenbord, suildekplaatabattoir slagpale, slagplaas, slagplek, slaginstallasieabba dra, vervoer; vaderabbaskip moederskipabbreviasie afkorting, verkortingabbreviatuur afkorting, verkorting, abbreviasie; afkortingsteken, verkortingstekenABC abc, alfabet; beginsels, elemente, grondbeginsels, grondelemente, noodsaaklikhedeabc-boekie spelboekie; relboekieabdikasie troonafstanddoening, abdikering, troonafstandabdikeer abdiseer, afstand doenabdomen buik, maag, buikdeel, maagdeel; agterlyfabduksie ontvoering, wegvoeringabduktor abduktorspierabdy kloosteraberrasie afwyking, afdwaling; skynbeweging; kranksinnigheid; sielsiekte, geestesafwykingabiogenese spontane generasie; skyndoodabiose nie-lewensvatbaarheid, vroegtydige doodabissaal abissiesabjater vabond, karnallie; vent, asjasablaktasie speningablatief sesde naamval; ablativusablaut klinkerwisseling, vokaalwisseling, klinkerafwisseling, vokaalafwisseling, klinkerverandering, vokaalverandering; klankwisseling, apofonieablou hasieablusie was, wassing, reiniging, afwassingablusiekamer waskamerabnegasie ontsegging, loningabnormaal nie-normaal, subnormaal, afwykend; misvorm, sieklikabnormaliteit afwykung; misvorming; sieklikheidabolisie afskaffing, opheffing, wegdoeningabolisionisme afskaffingsbeweging, abolisiebewegingabomasum lebabominabel verfoeilik, afskuwekkend, veragtelik, gruwelikabominasie gruwelikheid, afskuwelikheid, verfoeilikheid, veragtelikheidabonneer intekenabonnement intekening, inskrywing, vooruitbetaling; jaargeldaborsie vrugafdrywingabortief vrugafdrywend; vrugteloos, mislukte; ontydig, buitetydsabrakadabra wartaal, onsin; towerspreukabrasie verwering, afslyting, afskuring, skuring, wegskuringabrogasie opheffing, afskaffing, abrogering, wetsopheffing, wetsafskaffing, wegdoeningabrogeer ophef, afskaf, wegdoenabrup afgebreek, afgebroke, kortaf; meteens, skielik; stomp, stompafabsensie afwesigheid; verstrooidheidabsensielys afwesigheidslysabsent afwesig, weg, nie-teenwoordigabsenteer wegblyabsentesme wegbly, absentismeafwesigheidabses sweer, verswering, ettersweer, etterswelsel, buil; pitsweer, pitseer, karbonkelabsint wildealslikeur, pernod, groenlikeurabsis X-kordinaatabsolusie kwytskelding, vryspraak, losmaking, kwytingabsolute kuns geometriese abstrakte kunsabsolute musiek suiwer musiekabsolute reg saaklike reg; outeursreg; handelsmerkreg; oktrooireg; handelsnaamregabsolute vogtigheid absolute humiditeitabsolute waarde modulusabsolutisme onbeperkte mag, absolute magabsoluut heeltemal, volstrek, volkome, totaal; onvoorwaardelik; suiwer, ongemeng, presiesabsolveer kwytskeld, vryspreek, vrystelabsorbeer opsuig, opslurp, opneem, intrek, suig, slurp; boei, besighouabsorpsie insuiging, opsuiging, opslurping, intrekking, inneming, opname, inname, suiging, slurpingabstinensie matigheid, onthouding, afskaffing, geheelonthouding, geheelafskaffingabstraheer aflei, aftrek, afsonderabstrak afgetrokke, nie-konkreet, nie-waarneembaar; afgelei, afgetrek, losgemaak; nie-realisties, nie-figuurlik, non-figuratief, nie-figuratief; geabstraheerabstraksie afgetrokkenheid, nie-konkreetheid, nie-waarneembaarheid, geabstraheerdheid, abstraktheidabstrakte kuns nie-figuratiewe kuns; geometriese kuns; absolute kunsabsurd logies, verstandig, verstandelik, wysabsurditeit verstandigheid, wysheidabuis vergissing, fout, ongeluk, misgissingabusief verkeerd, foutiewelikaccelerando vinnigerachilleshiel swakpunt, swakheid, kwespuntachillespees hakskeenseningachromasie kleurblindheidachromaties kleurloos, ongekleurd; nie-chromaties, onchromatiesachromatisme kleurloosheid, ongekleurdheidacre akkeracta verhandelinge, verrigtinge, notuleadagio stadig, sag, bedaard, langsaam, gevoelvoladamsappel strottehoofadamsgeslag mensdom; mans, mansmenseadamsgewaad naaktheid, kaalheid, ongekleedheidadamsiet niesgasadamspak naaktheidadamsvy persvy, adamsvygadaptasie aanpassing; verwerkingadapteer aanpas; verwerkaddaks Mendesantiloopaddeer optel, byteladdendum bylae, byvoegsel, aanhangseladder slang; verraaier, booswig, misdadiger; pofadder, bergadder, nagadder, horingsman, horingsmanslangaddergebroedsel slangnes, addernes, venyniges, nydiges, verraaiers, boosaardiges, addergeslagaddisie optelling, bytelling, toevoeging, byvoegingaddisioneel bygevoeg, bykomend, aanvullend, bykomstig, bygetel, toegevoegadditief byvoegsel, bymiddel, toevoegsel; bygevoeg, toegevoeg, aangevul, aanvullendadduktor adduktorspieradekwaat genoegsaam, voldoende, toereikend; gelykwaardig, ewewaardig, ooreenkomendadel adelstand, edeles, noblesse; voortreflikheid, uitmuntendheid, adelheid, adelikheid; verhef; edel maakadelaar arendadelaarsblik heersersblik, leiersblik, skerp blik, arendsblikadelaarsteen arendseier, klappersteenadelstand adel, noblesseadem asemhaal; leefademloos geluidloos, doodstil, asemloos; verbaasademtog asemhaling, asemteugadenoed neusklier, adenoedeadenoom vetgewas, vetgroeisel, vetklier, vetgesweladep ingewyde, volgeling, leerling, aanhanger; alchemisadherent aanhanger, voorstander, volgeling; samehangend; vergroeidadhesie aantrekkingskrag, aanklewingskrag, vasklewing, aanklewing; instemming, goedkeuringad hoc vir die doel, vir n bepaalde doeladhortatief aanmanend, aansporendadiatermies ondeurdringbaar vir warmteadieu vaarwel, totsiens, groeteadipositas vetadjektief byvoeglike naamwoord, epiteton, hoedanigheidswoord, adjunk, pre-adjunkadjektiwies byvoeglikadjudant stafoffisieradjunk assistent, assistent-hoof; onderhoof, onderminister; ondersekretaris; toevoegseladministrasie bestuur, ordening, beheer; personeel, bestuurpersoneel, organisasie, amptenaryadministrateur bestuurder, bewindhebber, hoofamptenaar, administrasie-hoof; boedelbeheerderadministratief administrerendadministreer beheer, bestuur, organiseeradmirasie bewonderingadmireer bewonderadmissie toelating, vergunning; admissie-eksamen, toelatingseksamenadnominaal byvoeglik, adjektiwies, attributiefadobe klei, kleibaksteen, rou baksteenadolessensie jeugjare, rypwording; tienerjareadolessent jeugdige, tiener, tienderjarige; jeugdig, tienderjarig, halfvolwasse, opgeskoteadonis mooi man, skone jongman, beminde, heldadoons bobbejaanadopsie aannemingadopteer aanneemadorasie verering, aanbidding, huldigingadoreer vereer, huldig, aanbidadrenalien adrenaline, bynierskorsafskeidingadres woonplek, blyplek, verblyfplek; versoekskrif; huldiging, huldigingsadres, huldigingskrifadresboek adreslysadresseer rig; stuur naadret netjies, net, knap, agtermekaar, lewendig, op en wakkeradsorbaat oplossing, opgeloste stofadsorbeer vashou, verdigadsorbens oplosstofadsorpsie binding, opnemingadstringeer saamtrek, stelp, laat ophouadstringens sametrekker, stelpmiddel, stolmiddeladstringerend saamtrekkend, stelpend, bloedstelpendadstrueer toeligadstruksie toeligting, stawingadveksie aanvoer, aanvoeringadverbiaal bywoordelikadverbium bywoordadverteer advertensies plaas, reklame maak, reklameer; bekendmaak, versprei, onder die aandag bring, uitbasuin; prysadvertensie reklame, bekendmakingadvertensie-agentskap reklameagentskap, reklamepraktisynadvies raad, mening; voorligting; berig, mededelingadviesbrief kennisgewingadviseer voorlig, van raad bedien, aanraai, raad gee; inlig, meedeeladviserend raadgewend, voorligtendadviseur raadgewer, voorligteradvokaat regsgeleerde, bepleiter, pleitbesorgeradvokatuur advokaatsamparasie gasbehandeling, gastoediening; belugting, lugvullingarobatiek lugakrobatiek, lugtoertjies, vliegakrobatiek, vliegtoertjies, vliegtuigakrobatiekarobeton gasbetonarodinamika lugdinamika, lugbewegingsleerarofiet lugplant, epifietarofobie lugvreesarogram bolugdiagram, arologiese diagramaroliet meteoorsteen, meteorietarologie lugkundearomeganika gasewewigsleer, gasbewegingsleer; vliegtuigboukunde, vliegtuigmeganika; lugmeganikaarometer lugmeterarosol verstuiwer, stuif, stuifmiddelarostatika lugbeweegkunde; vloeierstatikaarotropisme groeikromming, luggroeikrommingaf ondertoe, na onder, na benede; weg, verder; langs, by, in; reguit na, tot; presies; gebreek, geskei, afgehaal, afgebreek; minder, verby; moeg, klaar, afgematafaniet fynkorrelgesteente, fynkorrelstollingsgesteenteafarm gebreekte arm, afgesette armafasie spraakverlies, praatsteurnis, geheueverliesafbaken begrens, afgrens, demarkeer, afpaal; aantoon, aandui, aangee, merk, bepaal, vasstelafbedel afsmeek, bedel, smeek, vraafbeelding beeld, tekening, portret, voorstelling; afbeeldselafbeen gebreekte been, afgesette beenafbel afluiafbetaal betaal, vereffen; ontslaan, diens beindig; vergeld, strafafbetaling vereffening; ontslag, afdankingafbind toebind; afknoop, knoopafblaar aftrek; loskom, lostrekafblaas lug verloor, uitgaan, uitblaas, ontsnap; weghardloopafblaker afskiet, afgooiafbly weg blyafboender afgooi, afsmytafbraak sloping, afbreking; puinafbreek sloop; beindig, uitmaak; vernietig; onderbreek; kritiseer, afkam, veroordeel; uitmekaarhaal; afkalwer, afkalwe, afkabbel, afbrokkel; instort, ineenstort, insak, afsakafbreker sloper, vernietiger, breker; kritiseerder; atukkendmakerafbreuk skade, nadeelafbring verwyder, wegvoer, aflei, weglei; verminder; behou; verrig, doenafbrokkel breek, verkrummel; verminder, agteruitgaanafbyt byt, losbyt, stukkend byt; kortaf praat, nydig praatafdak skuins dak; onderdak; skuur, breplek, platdakgebou, afdakkieafdank ontslaan, afbetaalafdanking ontslag, afbetalingafdek verwyder, wegneemafdeling onderdeel, departement, groep; streek, gebiedafding kibbel, afknibbel, twis, stry; verkleineerafdoen verminder, afl; wegneem; volbring, klaarmaak, voltooi, afhandel; betaal, vereffenafdoende genoegsaam, voldoende, doeltreffend, beslissendafdoening betaling, vereffening; afhandelingafdonder afsmyt, afgooi; afvalafdop afskilfer; afhaalafdra oorhandig, oorgee, gee; draafdraad afhaar, aftrek; omhein, afkampafdraai wegdraai, afwend; doldraai; afskakel; afrol; aframmelafdraand afdraande, helling, skuinste; ondertoe, afdraans, hellendafdraande skuins, afgaande, hellendeafdreig afpers, afdwing, dwing, dreigafdrifsel opdrifsel, afdryfselafdroog afdro, droogmaak, droog, droafdrooglap vadoekafdruk vorm, beeld, prent, kopie, foto, papierafdruk, drukeksemblaar; afdrukkery, afdrukwerk, afdruksel; wegdruk, ondertoe druk; drukafdruksel afdrukafdrup afdruip, afdruppel, drup, druip; afloopafdryf afdrywe, verwyder, wegja, afskrik; wegdryf, dryfafdryfsel afdrifselafdrywing vrugafdrywing, aborsie, abortus; suiwering, metaalsuiweringafduiwel afval, affoeter, val, afdonder, afneukafdwaal verdwaal, kwytraak, verloorafdwaling afwyking, foutafdwing dwing; opwek, inboesem, wek, aanwakkerafend voltooiaferese aferesis, anlautweglating, beginklankweglating, prokopeeaffek gemoedsaandoening, aandoening; gevoelswaarde, gevoelsuitdrukking, gevoelaffeksie geneentheid, guns, toegeneentheidaffektasie gemaaktheid, aanstelling, gekunsteldheidaffekteer voorgee, voordoen; benvloedaffektief gevoelsmatigaffre saak, aangeleentheid, voorval, gebeurtenis, affring; besigheid, ding; verwikkeling, moeilikheid; gedoente, drukte, samedromming; opskop, lawaaiaffiche aanplakbiljet, plakbiljet, biljetaffidavit bedigde verklaring, bedigingaffiks voor-en-agtervoegsel, voegselaffiliasie verbinding, aansluiting; samewerking, koperasieaffilieer aansluit, verbind, inskakel; saamwerkaffinadery raffinaderyaffineer raffineeraffiniteit verwantskap, aantrekkingaffirmasie bevestigingaffodil trompetnarsingaffront beledigingaffrontasie beledigingaffronteer beledig, slegsaffuit onderstelafgaan ondertoe gaan; verlaat, weggaan; verminder, afneem; staatmaak; losgaan; verdwyn; losraak, afkom; afgee; reken op, vertrou, aanvaarafgang helling, daling; ontlasting, opelyfafgebete kortaf, afsnouendafgebroke onderbroke, met onderbrekings; nie-samehangendafgedaan klaar, afgehandel, voltooi, uitgedien, op, afgeslytafgedankste vervlakste, verdraaide, kwaai, hardeafgee oorhandig, oorgee, weggee; lewer; versprei, losgaan, smeer; uitstraal; aflewer, gee, afskei, voortbring; toevertrou, oorgee; veroorsaak, lei totafgehaal verneder, beledig, geaffronteer; verleafgekeur verwerp, afgewysafgeknot afgesny, weggesnyafgelas aflas, afs, verbiedafgelasting aflasting, aflassing, afsegging, verbodafgele afgesonderd, ver, verskuil, eensaam, verwegafgeleef oud, kragteloos, swak, verswak, uitgeput, klaarafgelei ontstaan uit, verkry uitafgelope voltooid, verby, afgehandel, beindig; verlede, laasafgemat uitgeput, moeg, vermoeid, klaarafgematheid moegheid, tamheidafgemeet gemeet, gepasafgemete styf, deftig, plegtig, berekend; stadig, doelbewusafgeplat platgemaak, geplatafgerem moeg, afgewerk, uitgeput, klaar, tamafgerig bedrewe, geoefen, geleer, gewys, touwys gemaakafgerond rondgemaak, gerond; naastenby, beraam, geraam; afgesluit, voltooi, volledigafgerondheid voltooidheid, afheidafgesaag herhaald, holrug gery, oud, pap, voosafgesant verteenwoordiger, gesant, diplomaat, konsul; boodskapper, draer, oordraerafgeset sedimentrafgesien van behalwe, bo en behalweafgeskei afgesonder, afgeskeie, verwyder, afsonderlikafgeskeidenheid privaatheid; alleenheid, teruggetrokkenheid, afgesonderdheidafgesloof moeg, afgemat, opgewerk, uitgeput, klaar, afgerem, oorwerkafgeslote begrens, afgebaken, toe, gesluit, geslote; ontoeganklik, privaat; afgesonder, alleen; verbyafgesonder afgeskei; teruggetrokke, alleen; afgeslote, afgele, verwyderd, eenkant, weg, verskuilafgesproke ooreengekom, aanvaarafgestomp dof, dood, ongevoelig, stomp; afgeknot, afgesnyafgestorwe dood, oorledeafgestorwene oorledene, dooieafgestudeerde gegradueerde, gediplomeerdeafgetob uitgeput, doodmoeg, moeg, klaar, afgewerk, afgerem, afgesloofafgetrokke verstrooid, verdiep, versonke; abstrak rasioneelafgevaardigde verteenwoordiger, lid, benoemde, verkosene, gedelegeerde, belastigde, gevolmatigde, gekommitteerde; gesant, afgesantafgewerk oorwerk, uitgeput, afgetob, afgesloof, oormoeg, moeg, klaarafgewese afgewys, afgekeur, weggewysafgiet giet, afgooi, uitgiet, verwyder; vormafgietsel afbeeldsel, vormafgietseldiertjie infusiediertjieafgifte oorhandiging, aflewering; lewering, beskikbaarstelling; wisselafgod god, valse god, idool; vereerde, bemindeafgodery afgodsaanbidding, afgodediens, afgodsverering, idolatrie, beeldediensafgooi ondertoe gooi; uittrek, ontklee, verklee; uitspanafgrens afbaken, begrens, beperk, inperkafgrond diepte, kloof, steil val; ellende, smartafgryse afgrysing, vrees, afsku, afkeerafgryslik afskuwelik, verskriklik, aaklig, skrikwekkend, afkeerwekkend, vreesaanjaend, erg, lelikafgryslikheid afgryse, afskuwelikheidafguns jaloesie, nydafgunstig jaloers, nydigafhaak afhaal, afneem; lostrek, losmaak; optree, lostrek, inklim; mik, slaan; trouafhaal hal; afneem, verwyder, vat; verneder, berispe, krenk, slegsafhandel beindig, klaarmaak, voltooi; relafhang hang, na onder hang, ondertoe hang; afhanklik wees, bepaal deurafhanklik ondergeskik, onderhorig; ondersteun, gehelp; onderworpe, onderhewigafhanklike aanhorige; beskermling; familielid; bediende, dienaarafhap hap, byt; afbyt, weghapafhou weghou, terughou, afneem, aftrek; afwend; wegdraai, vermyafjak belediging, skrobbering; beledig, slegs, afsnouafjakker slordig doen, oorhaastig doenafkalk afwit, kalk, witafkalwer afkalwe, afbrokkel, afstort, instort, afsak, insakafkam kritiseer, beoordeel, veroordeel, slegs, afhaal, afbreek; kam, uitkamafkamp bekamp, inkamp, kamp, bedraad, omheinafkap kap, afhak, omkap; weglaat, verkortafkappingsteken afkortingsteken, apostroofafkeer weersin, teensin, afsku, renons; wegdraai, keer, wegkeer; afweer, afwend; onttrek aan, verlaat, vervreemafkerf afsny, kerf, opkerfafkerig gekant; nors; uitgeetafkets afwend, afstuit, afkeer, afspring, wegspring, wegskram; terugstuit; verwerp; mislukafkeur verwerp, sleg vind, swak vind, verkeerd vind; ongeskik verklaar, afwys, wegwys; verbiedafkeurenswaardig sleg, verwerplik, swak, nikswerd, verkeerd, ongeskik, verdoemlikafkeuring afkeur; wegwysing, weieringafklap klapafklop slaan, klop; doodgaan, sterf, die gees geeafknaag afknibbel, afvreetafknibbel knibbel, afding; afknaagafknip knip, afsny; afknyp, spaar, wegsit, bre; afsit, afskakelafknot top, snoei; afstompafknou seermaak, beseer; terg, pla, boelieafknyp knyp, wegvat; losbrand, aftrek; spaar, bre, terughouafkoel koel word, koud word, kouer word; stil word, bedaar, kalm wordafkoelingsinstallasie afkoelingsinrigtingafkoelingsnelheid afkoelvermo, afkoelingsvermoafkom ondertoe kom, na onder kom, na beenede kom, verminder, daal; stormloop; afstam; oorstroom, sterk loop; tref, beland, aankomafkomeling afstammeling, nakomeling, nasaatafkoms afstamming, geboorte, oorsprong; afleiding, herkomsafkomstig gebore, afgestam, afstammend; afgelei; oorspronklik, behorende tot; ontwerp, uitgaan vanafkondig aankondig, bekend maak, meedeel, s, openbaar maak, verkondigafkondiging aankondiging, bekendmaking, mededeling; verkondigingafkonkel afrokkel, afbedel, afkry, verkryafkook kook, los kookafkoop loskoop, vrykoop, loskoping, vrykoping; loskoop, vrykoopafkoopgeld afkoopprys, afkoopsomafkoppel ontkoppel, losmaak, loskoppelafkort verminder, verklein; kort maak, korter maakafkorting abbreviasie, verkorting; vermindering, verkleiningafkraak kritiseer, afhaal, afkam, slegs; aan die kaak stelafkrap krap, wegkrap, skoonmaak, verwyderafkronkel kronkel, wegkronkel, ondertoe kronkelafkry verwyder, wegkry, losmaak; laat afsien; laat verminder, minder laat maak; voltooi, klaarmaak; vry kry, vakansie kryafkyk afloer, naloer, naskryf, oorskryf; leer, sien; wag, afwag, dophouaflaai afhaal, afstel, neersit, plaas, leegmaak, leeglaai; afskuif, oorplaas, geeaflaat vergifnis, kwytskelding; laat sak, sak; weglaat, nie byvoeg nieafl neerl, opgee, los, laat vaar; kwytraak; s; doen, verrig, gaan, voltooi, klaarmaak; swig, ingee, ophouafleer vergeet, verleer, afwen, verloor, kwytraakafler bindhoutjie, hangpaaltjie, spanpaaltjie; inler, afleier, inllootjieaflees lees, voorlees; bekendmaak, bekendstel, openbaar maak; nagaan, nakyk, opkyk, bekyk, kyk naaflegging voltooiing, afhandeling; stakingaflei na onder lei, ondertoe lei, weglei; steur, wegtrek, hinder, n gevolgtrekking maak, tot n gevolgtrekking kom; vorm, verklaar, naspoorafleiding ontspanning, verstrooiing, genot, genieting; gevolgtrekking; afleidingswoord, voegselwoord; woordvorming, woordafleidingafleidingsrel woordbourel; sinsbourel, sinstruktuurrel; transformasierelafleier afler; weerligafleieraflek lek, oplek, verwyder, skoonlekaflewer oorhandig, afgee, gee, lewer, besorg, bestel, rondbringaflewering besorging, lewering; deel, nommerafleweringsdiens besteldiensafloer spioneer, afkyk, stilletjies bekyk, bespied, dophouafloop wegvloeiing, wegloop; end, einde, verloop, slot, uitslag, uitkoms; skuinste, helling, afdraand; pyp, uitlaat, uitlaatpyp, afvoer, afvoerpyp; afloopvloeistof; na onder loop, ondertoe loop, afdraand loop, afvloei, wegloop, wegvloei; ophou loop, eindig, gaan staan; moeg raak, opraak; verminder, ophouafloopgebied dreineergebiedaflos afloswedren, afloswedloop; vervang; afbetaal, terugbetaalaflosbaar betaalbaar, skuldigaflossing afbetaling, terugbetaling; skulddelgingafloswedloop spanwedloopafluister inluister, opsetlik luisterafluisteraar luistervinkafmaai maai, oes, sny, dors, afsny, afoes; wegvreet, opvreet, vernietig; doodmaak, laat sterf, uitwisafmaak afhandel, klaarmaak, beeindig, uitmaak, byl; verwyder, vryf, afhaal; ontslae raakafmat uitput, moeg maak, vermoei, klaar maakafmattend vermoeiend, uitputtendafmatting vermoeienis, uitputtingafmeet bereken, meet, maat neem; vergelyk; uitdeel, verdeel; wik en weeg, noukeurig oorweegafmerk merk, aanduiafmeting grootte, dimensie, maat; rigtingafname vermindering, inkrimping, verkleining, intrekkingafneem na onder neem, ondertoe neem, afvat; verwyder, wegneem, wegvat; verminder, verloor, agteruitgaan; fotos neem, fotografeer, kiek; laat afl, laat sweer; afdek, afhaal, wegneem; opteken, opskryf, neerskryfafnemend verminderend, wegsterwend, kleiner wordend, minder wordendafnemer fotograaf; koperaforisme spreuk, epigram, apoftegma, stelling, sding, pittige uitspraak, kernspreuk, sedespreuk, sentensie, sinspreukaforisties epigrammaties, spreukagtig, pittig, kernagtigafpaar paar, indeel, afsonder, rangskik, groepeerafpak aflaai, neersit, plaas op; tuisgaan, bly, kuier; kla, uitvaar, skuld geeafpen neerskrywe, afskryf, opskryf; afbaken, afsteek, aandui, aangee, penafpers uitdruk, druk, pers; dwing, afdwing; afdreig, dreigafperser afdreiger, uitsuierafpersing afdreigingafplat plat maak, plat druk, verplatafpluk pluk, afhaal; ondertoe pluk, ondertoe ruk, na onder ruk, na onder pluk, aftrek, afgrypafpyl reguit gaan, reguit beweeg; pyl afskietafraai afpraat, afhaal, afkryafraak eindig, ontslae raak, ophou, beindig; afdwaal, wegdwaal, vervreemd raak, die draad verloor, wegbeweegaframmel slordig s, haastig s, vinnig s, opfoeterafrand afkantafransel slaan, foeter, ransel, pak gee, slae gee, strafafranseling slae, pak, pak slaeafratel aframmelafreageer afwerk, verligafren afspoel, los ren, losgaan, afgaanafreis vertrek, afrit; weggaan, vertrek, wegreisafreken uitwerk, uitreken, bereken, reken, klaarmaak; betaal, afbetaal; straf, wraak neemafrekening afsluiting, betaling, beindiging; wraak, strafafrem rem, briek; na onder trek, ondertoe trek; afbreek; uitput, afmat, moeg maak, klaarmaak

Conclusiones Y Recomendaciones Sobre La Inteligencia Artificial, Articles W

Posted in georgia boat accident

wat is die sinoniem vir skoolhoof in afrikaans

wat is die sinoniem vir skoolhoof in afrikaans